bowmasters

«Bowmasters» آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این بازی بدانند

در این بازی مهارت فیزیکی پرتاب تمرین می‌شود اما با چند دور بازی کردن متوجه خواهیم شد که در این جا هرچیزی از اره برقی تا دسته ی بازی، تا آجر، تا سگ، تا هندوانه و حتی حیوانات زنده ممکن است پرتاب شوند! دیدن این اتفاق ممکن است ناخودآگاه باعث یک نتیجه گیری نامناسب شود: هنگامی که عصبانی شدی، اولین چیزی که نزدیکت بود را پرتاب کن! ادامه